General Data Protection Regulation GDPR

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecným nařízením o ochraně osobních údajů)
kontakt
Informace o GDRP
Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „Nařízení“) poskytuje společnost Elephas construction s.r.o., se sídlem Praha - Nové Město, Vojtěšská 211/6, PSČ 110 00 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 337749, zastoupená jednatelem panem
Pavlem Růžičkou (dále jen jako „správce“ či „Elephas construction s.r.o.“) tyto informace:
1. Společnost Elephas construction s.r.o. vystupuje ve vztahu k osobním údajům získaných od klienta jako správce. 

2. Společnost Elephas construction s.r.o. tímto informuje, že zpracovává či může zpracovávat osobní údaje fyzických osob - zákazníka, klienta, dodavatele, odběratele, členů jeho orgánů, zaměstnanců (dále také jen jako „klient“ či „subjekt údajů“), tj. všech fyzických osob, které využívají služeb spol. Elephas construction s.r.o., nebo pro ni poskytují služby, subdodávky, nebo jsou v jiném vztahu se spol. Elephas construction s.r.o., a to osobní údaje, které jsou či budou klientem sděleny či předány v rámci jednání o uzavření smlouvy např. osobním předáním, emailem, poptávkovým formulářem, objednávkou či telefonicky.

3. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, a to smlouvy o dílo, o realizaci zakázky, kupní smlouvy, smlouvy o nájmu či jiného plnění, které spol. Elephas construction s.r.o. poskytuje.

4. Správce je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak

5. Zpracovatel je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje podle a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě souhlasu subjektu údajů.

6. Společnost Elephas construction s.r.o. nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

7. Příjemcem osobních údajů je společnost Elephas construction s.r.o., pokud není stanoveno jinak. Společnost Elephas construction s.r.o. může osobní údaje zpřístupnit svým zaměstnancům, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností a k plnění smlouvy. Dále osobám poskytující služby (zpracovatelé, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů), je-li to nezbytné k plnění smlouvy či k plnění zákonných povinnost, (např. účetní, daňové, právní), a dále orgánům veřejné moci při plnění zákonných povinností. Na vyžádání společnost Elephas construction s.r.o. tyto příjemce identifikuje.

8. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v informačních systémech Elephas construction s.r.o. Společnost Elephas construction s.r.o. upozorňuje, že pokud jsou osobní údaje subjektů údajů zpracovány prostřednictvím informačních systémů, nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování.

9. Kategorie osobních údajů:
Fyzická osoba: titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefonní číslo, číslo účtu (je-li potřebné), podpis.Fyzická osoba podnikající: titul, jméno, příjmení, IČO, DIČ, sídlo podnikání, e-mail, telefonní číslo, číslo účtu (je-li potřebné), podpis.Obchodní korporace – u statutárního orgánu fyzické osoby či jiné fyzické osoby oprávněné zastupovat obchodní korporaci (prokura, plná moc, pracovní zařazení): titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení je-li nezbytné, e-mail, telefonní číslo, podpis.

10. Společnost Elephas construction s.r.o. jako správce shromažďuje jen ty osobní údaje, které jsou nezbytné k naplnění níže uvedených účelů:

a) za účelem jednání o uzavření smlouvy, či plnění smlouvy, vyřízení objednávky, komunikace s klientem týkající se plnění smlouvy nebo zajištění plnění ze smlouvy, včetně uplatnění nároků - právním důvodem zpracování je plnění smlouvy (dle čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení); údaje jsou uchovávány po dobu trvání smlouvy.

b) za účelem plnění zákonných povinností vyplývajících z právních předpisů v souvislosti s výkonem činnosti (zejména daňových a účetních) - právním důvodem je plnění právní povinnosti (dle čl. 6. odst. 1 písm. c) Nařízení); údaje jsou uchovávány po dobu trvání těchto zákonných povinností.

c) za účelem oprávněného zájmu správce - právním důvodem je oprávněný zájem správce (dle čl. 6. odst. 1 písm. f) Nařízení); osobní údaje jsou uchovávány po dobu, kdy lze uplatnit zákonné nároky po skončení obchodního vztahu  zejména se jedná o dobu, během které plynou nároky z vad přepravy, nároky na náhradu škody a během trvání promlčení dalších práv, po dobu případných oboustranných vymáhání nároků ze smlouvy.

d) za účelem marketingu a reklamy - zasílání informací a novinek - Právním důvodem je souhlas (dle čl. 6. odst. 1 písm. a) Nařízení);  údaje jsou uchovávány po dobu trvání souhlasu. Osobní údaje pro tyto účely budou zpracovány jen na základě souhlasu, o čemž bude subjekt údajů vždy poučen. Udělení souhlasu nebude podmínkou k uzavření obchodu (smlouvy o dílo či  jiné smlouvy). V případě, že subjekt údajů nemá zájem být spol. Elephas construction s.r.o. nadále obchodně kontaktován, může využít kterýkoliv z níže uvedených kontaktních údajů Elephas construction s.r.o. a tuto skutečnost oznámit.

e) za účelem podávání nabídek do výběrových řízení a veřejných zakázek, kterých se účastní spol. Elephas construction s.r.o - právním důvodem je souhlas (dle čl. 6. odst. 1 písm. a) Nařízení) či oboustranný oprávněný zájem na plnění podnikatelských záměrů.


11.) Subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním údajů, které svými účely nepatří mezi zákonem potřebné, či k plnění smluvního vztahu, nebo mezi oprávněné zájmy spol. Elephas construction s.r.o. Souhlas uděluje písemným formulářem, nebo potvrzením elektronické verze souhlasu. Účely a zpracování údajů poskytnutých na základě souhlasu jsou uvedeny na formuláři souhlasu. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoli odvolat.

12.) Po uplynutí výše uvedených dob trvání, budou osobní údaje zlikvidovány (fyzická likvidace, smazání z interního serveru správce). 

13.) Společnost Elephas construction s.r.o. dodržuje povinnosti vyplývající pro ní z Nařízení.  Společnost Elephas construction s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů. 

14.) Subjekt údajů je oprávněn žádosti, námitky a či jiné požadavky vůči společnosti Elephas construction s.r.o činit elektronicky na e-mail: pavel.ruzicka@elephas.cz,  poštovní zásilkou.

II.Subjekt údajů má tato práva: 

Právo na přístup k osobním údajům Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti Elephas construction s.r.o. potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů. K žádosti subjektu údajů budou informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. 

Právo na opravu nepřesných údajů
Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude správce zpracovávat. Subjekt údajů má povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm společnost Elephas construction s.r.o. zpracovává, nejsou přesné. Oprava bude provedena bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz 
Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně,osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Právo na omezení zpracování 
Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování jsou protiprávní a subjekt údajů odmítá jejich výmaz a žádá jen o omezení jejich použití, nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, nebo spol. Elephas construction s.r.o. již osobní údaje.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů  
Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Spol. Elephas construction s.r.o. uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Informování
Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, oznámí spol. Elephas construction s.r.o. jako správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

III.
Společnost Elephas construction s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto informací s ohledem na možný budoucí vývoj výkladu a aplikace Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů (či jiných adaptačních předpisů). Změna bude zveřejněna na internetových stránkách včetně uvedení účinnosti změny, přičemž takovou změnou nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklá před účinností změny.

Přijato dne: 1.1.2021 a účinné od 1.1.2021